Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej

Wróć do galerii realizacji

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014÷2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. konserwację i zabezpieczenie oraz częściową rekonstrukcję średniowiecznego grodziska wraz z ciągami pieszymi i jezdnymi łączącymi istniejący skansen z grodziskiem. Grodzisko jako cenne świadectwo kultury materialnej zostało wpisane do inwentarza Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej (nr AZP 60-49/29). 11 czerwca 1953 roku grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego, a w 2006 roku do gminnej ewidencji zabytków. Teren na którym zlokalizowane jest inwestycja podlega również ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 14 września 2010 roku)

Okres realizacji robót : 08.2019 ÷ 10.2020 r.

Wartość robót : 6 750 000,00 zł brutto

Zakres prac:

– Inspektor nadzoru inwestorskiego


Projekt i wizualizacje: ARTA sp. z o.o. , dr inż. arch. Michał Domińczak